Category: Results
Results

AGA KPMC Representatives

Year
Representative
2006-1stShin, Raphael Myung Gil
2007-2ndGuo, Yiming
2008-3rdShin, Raphael Myung Gil
2009-4thGuo, Yiming
2010-5thLiu, Rain Gu Yu
2011-6thJin, Yangil
2012-7thChen, Xiaochun
2013-8thQian, William Wei
2014-9thChen, Aaron
2015-10thChoi, Joseph
2016-11th[Wang, Zhenglin]
2017-12thQiu, Erli
2018-13thCrossman, Matthew
2019-15thPurcell, Tony
Results

AGA WAGC International Representatives

Year
Representative
WAGC
1979 Hahn, Sang Dae 1
1980 Power, John 2
1981 Chen, John 3
1982 Smythe, Neville 4
1983 Hahn, Sang Dae 5
1984 An, K H 6
1985 Chen, John 7
1986 Hahn, Sang Dae 8
1987 Tung, Francis 9
1988 An, K H 10
1989 Hahn, Sang Dae 11
1990 Smythe, Neville 12
1991 Park, Michael 13
1992 Reye, Stephen 14
1993 Hahn, Sang Dae 15
1994 Bates, Jim 16
1995 Chi, Andrew Bo Kiun 17
1996 Smythe, Neville 18
1997 Chi, Andrew Bo Kiun 19
1998 Zhou, Charles 20
1999 Ge, Briscoe Wu 21
2000 Chi, Andrew Bo Kiun 22
2001 Liu, Dong Ming 23
2002 Guo, Yiming 24
2003 [not held due to SARS]
2004 Purcell, Tony 25
2005 Guo, Yiming 26
2006 Qian, William Wei 27
2007 Choi, Hae-Taek 28
2008 Shin, Raphael Myung Gil 29
2009 He, David Wei 30
2010 Ormerod, David 31
2011 Smythe, Neville 32
2012 Bofinger, David 33
2013 Sun, Billy 34
2014 Hahn, Sang Dae 35
2015 Shin, Raphael Myung Gil 36
2016 Song, Amy 37
2017 Li, Kuan Tao 38
2018 Lei, Xin 39
2019 Jin, Cary 40
Results

AGA Open Champions

year
name
rank
2018Zhou Wei7D
2017GwangHo Choi7D
2016Yu Zenkun6D
2015Zhou Wei7D
2014Zhou Wei7D
2013Shuping Cai7D
2012Guyu Liu7D
2011Guyu Liu7D
2010Bi Jang7D
2009Zack Zho7D
2008Miao Zhao7D
2007David He7D
2006Raphael Shin7D
2005Dong Ming Liu7D
2004Yiming Guo8D
2003Yiming Guo8D
2002ChengLiang Wang6D
2001David Huang6D
2000Yiming Guo7D
1999Andrew Chi7D
1998Andrew Chi7D
1997Andrew Chi7D
1996Andrew Chi7D
1995Andrew Chi7D
1994Wang Yufei7D
1993Sang Dae Hahn
1992 Syn Liew
1991Sang Dae Hahn
1990Yufei Wang
1989Sang Dae Hahn
1988Yufei Wang
1987Choon-Sik Moon
1986Chi-Moon Park
1985Sang Dae Hahn
1984Sang Dae Hahn
1983Kwang Ho An
1982Sang Dae Hahn
1981Sang Dae Hahn
1980Sang Dae Hahn
1979I. Hou
1978H. Masuda